Simply Compete Logo
for

Ryan is Following:

Shao, Boyang Follow
Lin, Hung Follow