Simply Compete Logo
for

DAN is Following:

Hou, Yingchao Follow
Tao, Wenzhang Follow
Xu, Kaden Follow
Wang, Zhen (Eugene) Follow
Chen, Weixing Follow
He, Zhiwen Follow