Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament Pan Am Trials
Date: - 03/03/2007
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2563
Post Tournament Rating: 2562


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Dubina, Samson
9051 11, 8, -9, 10, 3 5 vs
Xiao, Han 1819
Kazantsev, Mikhail
15533 -6, 2, 8, 11, 6 4 vs
Xiao, Han 1819
Reed, Barney
44775 1, 11, 9, 7 4 vs
Xiao, Han 1819
Rop, Darko
65378 5, -4, 8, 8, 4 5 vs
Xiao, Han 1819
Shodhan, Shashin
55220 2, 8, 1, 7 1 vs
Xiao, Han 1819
Subonj, Viktorian
4479 -11, -8, 8, 6, 7, 8 7 vs
Xiao, Han 1819
Tran, De
44945 11, 8, -8, 5, 3 4 vs
Gabriel, Freddie 64371
Xiao, Han
1819 9, -5, -7, 4, 11, -5, 4 20 vs
Hazinski, Mark 915
Xiao, Han
1819 -8, -6, 7, 9, 10, 11 4 vs
Owens, Eric 31196
Xiao, Han
1819 9, -11, -8, -15, 10, 9, 5 7 vs