Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament 2006 N. American Teams Open Ch
Date: - 11/26/2006
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2588
Post Tournament Rating: 2593


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Li, Yuxiang
21400 6, -6, 8, 6 5 vs
Xiao, Han 1819
Tran, De
44945 8, 10, 7 3 vs
Xiao, Han 1819
Yu, Hua
73323 5, 4, 3 3 vs
Han, Xiao 73318
Xiao, Han
1819 6, 6, 6, 5 2 vs
Yang, Gan 73321
Xiao, Han
1819 2, 3, 6, 6 4 vs