Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament ICC CA State Open
Date: - 12/08/2013
Player: Xiang Jing Zhang
Pre Tournament Rating: 2661
Post Tournament Rating: 2664


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Zhang, Xiang Jing 89338
Arun, Sagar
79386 4, 8, 7 0 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
Avvari, Krishnateja
72387 7, 6, 6, 5 1 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
Chen, Huaiyu
91476 -6, 6, 5, 6 0 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
Kim, Jihyun
92344 1, 2, 11 0 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
Liang, Yonghui
88420 8, -8, 9, -7, 8, -6, 10 8 vs
Zhang, Xiang Jing 89338
Yee, Jordan
80241 4, 4, 4 0 vs
Zhou, Xin 81817
Zhang, Xiang Jing
89338 8, 10, -9, 8, 8 6 vs