Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament 2003 U.S. Open
Date: - 07/06/2003
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2534
Post Tournament Rating: 2494


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Aponte, Alex
18772 -8, 6, 12, 8 0 vs
Xiao, Han 1819
Berrios, Hector
20409 10, 6, 9 0 vs
Xiao, Han 1819
Carrington, Anderson
23946 5, 4, 9 0 vs
Xiao, Han 1819
Duarte, Jose
26697 8, 7, 7 0 vs
Xiao, Han 1819
Dubina, Samson
9051 2, -8, 5, 3 2 vs
Xiao, Han 1819
Khoury, Elie
25417 3, 4, 10 0 vs
Xiao, Han 1819
Mabe, Galen
22619 4, 5, 1 0 vs
Muramori, Minoru 26987
Xiao, Han
1819 8, 7, 8 5 vs
Takeya, Koichi 13900
Xiao, Han
1819 4, 1, 8, 9 2 vs
Vadillo, Yosmely 29051
Xiao, Han
1819 11, -7, 7, -9, 9 35 vs