Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament Matthew Murad Memorial Open -
Date: - 06/17/2001
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2363
Post Tournament Rating: 2377


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Albo, Kester
8647 10, 7 0 vs
Xiao, Han 1819
Asgarali, Khaleel
7756 19, 10 0 vs
Xiao, Han 1819
Asgarali, Nazruddin
61959 15, 17 3 vs
Xiao, Han 1819
Madhavan, Vijay
16111 -21, 16, 16 3 vs
Xiao, Han 1819
McCool, Lee
11346 14, 12 8 vs
Xiao, Han 1819
Shulkin, Igor
18534 18, -17, 16 5 vs
Xiao, Han 1819
Wetzler, John
11058 19, 20 5 vs
Ebuen, Jon 22066
Xiao, Han
1819 19, 19 4 vs
Reed, Barney 44775
Xiao, Han
1819 6, 6 4 vs
Wang, Chen 22153
Xiao, Han
1819 12, 12 2 vs
Zhuang, David Yong-Xiang 58322
Xiao, Han
1819 15, 15 0 vs