Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament 1999 NA Teams 2
Date: - 11/28/1999
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 2217
Post Tournament Rating: 2251


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Anderson, Andrew
1984 15, -18, 15 13 vs
Xiao, Han 1819
Chang, Jungshan
64489 -19, 16, 18 5 vs
Xiao, Han 1819
Chen, Li
64486 12, 24, 0 2 vs
Xiao, Han 1819
Guo, George
4780 18, 20, 0 7 vs
Xiao, Han 1819
Hazinski, Mark
915 18, 18, 0 10 vs
Xiao, Han 1819
Heisler, Michael
6560 17, 25, 0 2 vs
Xiao, Han 1819
Hewitt, Randy
688 -24, 20, 14 5 vs
Xiao, Han 1819
Nasseir, Timothy
18635 15, 9, 0 7 vs
Xiao, Han 1819
Thomas, Alain
2026 10, 9, 0 1 vs
Xiao, Han 1819
Wetzler, John
11058 19, 13, 0 13 vs
Xiao, Han 1819
Zhao, Fangyi
16022 16, -19, 16 1 vs
Abass, Larry 18017
Xiao, Han
1819 16, 19, 0 8 vs
Baikov, Dmitri 15002
Xiao, Han
1819 12, 15, 0 4 vs
Cada, Petra 652
Xiao, Han
1819 14, 17, 0 1 vs
David, Paul 7014
Xiao, Han
1819 19, 19, 0 2 vs
Khanna, Vikas 4207
Xiao, Han
1819 -17, 18, 16 4 vs
Nyanguile, Origene 12941
Xiao, Han
1819 16, -11, 17 7 vs
Pandit, Sharad 63152
Xiao, Han
1819 15, 11, 0 6 vs
Xu, Guang(Chris) 1114
Xiao, Han
1819 11, 18, 0 0 vs