Simply Compete Logo
for

Match Results


Tournament MdTTC June Open
Date: - 06/22/1997
Player: Han Xiao
Pre Tournament Rating: 1827
Post Tournament Rating: 1835


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Xiao, Han 1819
Abrams, Mark
64433 0 4 vs
Xiao, Han 1819
Ejeh, David
1890 0 0 vs
Xiao, Han 1819
Kovac, Paul
32852 0 3 vs
Xiao, Han 1819
Smith, William
55788 0 2 vs
Elwell, Gary 39706
Xiao, Han
1819 0 0 vs
Shen, Jessica 57589
Xiao, Han
1819 0 1 vs