Simply Compete Logo
for

Match ResultsTournament 2021 HITTA Butterfly Fall Open
Date: 08/14/2021 - 08/15/2021


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Clardy, Michael (1323) 220246
Qiu, Shandra
 (
1323
)
270886 U1400 5,2,3 8 vs
Clardy, Michael (1323) 220246
de Carufel, Guy
 (
 
)
270527 U1400 5,3,3 8 vs
de Carufel, Guy (
 
)
270527
Qiu, Shandra
 (
1323
)
270886 U1400 -9,7,5,6 8 vs
Khieu, Coral Hoan-Chau (1118) 270793
Kong, Yuyi
 (
1212
)
1172097 U1400 -7,3,8,9 20 vs
Kong, Yuyi (1212) 1172097
Jolley, Bryan
 (
 
)
270828 U1400 4,6,1 4 vs
Khieu, Coral Hoan-Chau (1118) 270793
Jolley, Bryan
 (
 
)
270828 U1400 9,5,4 8 vs
Yepez, Felver (1423) 270628
King, Lemuel
 (
1198
)
1171481 U1400 6,9,11 1 vs
Cheng, Ning (1419) 270404
Wang, Alina
 (
 
)
264262 U1400 5,6,6 0 vs
Cheng, Ning (1419) 270404
Chirayath, Arian
 (
 
)
1172291 U1400 1,8,4 0 vs
Wang, Alina (
 
)
264262
Chirayath, Arian
 (
 
)
1172291 U1400 8,6,7 7 vs
Joseph, Joshua (1066) 1157745
Rohde, Kaiden
 (
1062
)
266308 U1400 6,10,5 8 vs
Xiao, Prince (
 
)
270626
Rohde, Kaiden
 (
1062
)
266308 U1400 6,9,7 8 vs
Joseph, Joshua (1066) 1157745
Xiao, Prince
 (
 
)
270626 U1400 4,10,9 8 vs
Dereta, Dayson (1217) 216075
Hough, David
 (
912
)
263981 U1400 5,8,7 0 vs
Dereta, Dayson (1217) 216075
Cartusciello, Jacob
 (
1248
)
1172290 U1400 11,5,7 10 vs
Cartusciello, Jacob (1248) 1172290
Hough, David
 (
912
)
263981 U1400 -9,4,8,-9,11 0 vs
Chirayath, Aditya (912) 270089
Heredia, Luis
 (
 
)
1172287 U1400 7,5,9 0 vs
Gan, Nin (1038) 79284
Smith, Chris
 (
969
)
216999 U1400 9,9,-7,4 5 vs
Chukwurah, Anthony (1633) 271037
Gan, Nin
 (
1038
)
79284 U1400 4,10,7 0 vs
Gan, Nin (1038) 79284
Tan, Kelvin
 (
964
)
1172285 U1400 8,7,5 5 vs