Simply Compete Logo
for

Match ResultsTournament HCTT Circuit
Date: 11/04/2018 - 11/04/2018


Winner Loser
Name USATT# Name USATT# Event Score +/- Head to Head
Zhang, Aaron (787) 218476
Xue, Feiyu
 (
 
)
211613 U1000 RR 7,8,6 1 vs
Zhang, Aaron (787) 218476
Rath, Rishit
 (
 
)
1131815 U1000 RR 4,8,7 8 vs
LIU, Maxwell (
 
)
1131816
Xue, Feiyu
 (
 
)
211613 U1000 RR 11,-5,9,10 8 vs
Fan, Taishan (997) 94095
Wilson, James
 (
1076
)
87607 U1400 RR 7,5,8 16 vs
Wilson, James (1076) 87607
Finnerty, Andrew
 (
946
)
202424 U1400 RR 11,10,-6,9 3 vs
Wilson, James (1076) 87607
Xue, Feiyu
 (
 
)
211613 U1400 RR 5,-5,4,7 0 vs
Fan, Taishan (997) 94095
Finnerty, Andrew
 (
946
)
202424 U1400 RR 9,-8,-9,4,5 6 vs
Fan, Taishan (997) 94095
Xue, Feiyu
 (
 
)
211613 U1400 RR 9,10,6 0 vs
Finnerty, Andrew (946) 202424
Xue, Feiyu
 (
 
)
211613 U1400 RR 5,8,-10,5 0 vs
Funderberg, Christian (1142) 213810
Puls, Chris
 (
1211
)
47026 U1600 RR -8,8,6,6 16 vs
Yang, Fan (
 
)
92536
Puls, Chris
 (
1211
)
47026 U1600 RR 7,7,6 20 vs
Puls, Chris (1211) 47026
Wilson, James
 (
1076
)
87607 U1600 RR 7,6,-6,-8,9 3 vs
Puls, Chris (1211) 47026
Finnerty, Andrew
 (
946
)
202424 U1600 RR -11,11,9,6 0 vs
Yang, Fan (
 
)
92536
Funderberg, Christian
 (
1142
)
213810 U1600 RR -8,5,9,6 10 vs
Funderberg, Christian (1142) 213810
Wilson, James
 (
1076
)
87607 U1600 RR 9,7,11 5 vs
Funderberg, Christian (1142) 213810
Finnerty, Andrew
 (
946
)
202424 U1600 RR 10,9,-9,6 1 vs
Yang, Fan (
 
)
92536
Wilson, James
 (
1076
)
87607 U1600 RR -8,6,11,-4,4 6 vs
Yang, Fan (
 
)
92536
Finnerty, Andrew
 (
946
)
202424 U1600 RR 7,8,5 2 vs
Finnerty, Andrew (946) 202424
Wilson, James
 (
1076
)
87607 U1600 RR 9,-10,7,11 25 vs
Koralov, Leonid (
 
)
97145
Klinger, Todd
 (
1627
)
212177 U1800 RR -9,2,12,-6,6 5 vs