View Matches
 
  -- Not current member or subscriber.
Name USATT# Begin Rating End Rating +/-
Ellis, Andrew 1172453 0 0
Heyman, Samuel 1172454 0 26
Ali, Bakhtyar 264654 27 42 15
Zhang, Ziyi Ilenia 271327 0 54
Liu, Rui 271323 0 55
Zhang, Xiheng Tyrus 271325 0 57
Oshinsky, Caleb 271244 0 62
Chan, Eliana 271316 0 75
Zhang, Ziqi Calista 271326 0 104
Ryan, Timothy 270998 0 106
Li, Alexander 271322 0 109
Shah, Raghav 271275 0 118
Hiremani, Shloak 270305 119 153 34
Morales, Mike 271270 0 153
Shah, Sagar 1172455 0 199
Hwang, Alex 223729 182 205 23
Park, Sung 264900 0 206
Feng, Cody 271319 0 259
Zhang, Ewan 264897 117 266 149
Guo, Ethan 271320 0 278