Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: Spttc Saturday Night League

Event Date: 25 Sep 2021

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: 1285

Post League Rating: 13237 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (1285)
230594 1285
 (1464)
219645 1464 3-0 35 vs
 (1419)
215326 1419
 (1285)
230594 1285 3-0 3 vs
 (1285)
230594 1285
 (1239)
1168137 1239 3-0 6 vs
 (1285)
230594 1285
 (1133)
271367 1133 3-2 2 vs
 (1285)
230594 1285
 (901)
270207 901 3-1 0 vs
 (1285)
230594 1285
 (896)
271630 n/a 3-0 0 vs
 (1450)
271364 1450
 (1285)
230594 1285 3-0 2 vs


Rating Changes for League Event

44 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Chan, Ryan 93477 2109 2095 -14
Cheng, Davy 79347 2067 2081 14
HERNANDEZ PRADO, BERNARDO 89675 1895 1889 -6
Iturriaga, Bernardo 1236 2127 2137 10
Pouv, Sophal 92359 2079 2042 -37
Roberts, David 55604 2149 2186 37
Timsuwan, Sakda 65198 2250 2270 20
Yang, George 74240 2051 2035 -16
Ly, Chettra 1688 1812 1792 -20
Osadare, Olajide 83633 2046 2053 7
Seeny, Mart 17404 2036 2052 16
Sherpa, Tshering 81209 1671 1637 -34
Teng, Nadia 215326 1419 1421 2
Ilnitskii, Andrei 216594 1776 1708 -68
Yu, Alicia 217211 1878 1813 -65
Ngo, Song Han 219644 1593 1682 89
Ngo, Songling 219645 1464 1371 -93
Zhang, Mingyan 219649 1536 1574 38
Yu, Shuang 220833 2217 2204 -13
Kase, Utako 223100 1562 1611 49
Agarwal, Aloke 223363 1449 1422 -27
Wang, Hu 224165 2123 2105 -18
Zheng, Yuetong 230104 1598 1603 5
Sun, William 230594 1285 1323 38
Sudo, Tobin 1131693 1146 1151 5
Wu, Xudong 1168137 1239 1276 37
Shen, Allen 270203 1272 1376 104
Gao, Zixuan 270207 901 903 2
Sun, Jun 270373 1734 1753 19
Bao, Brad Z 270440 987 994 7
Guttenberg, Jeff 270489 1237 1232 -5
Zou, Hongjing 270526 1006 999 -7
Yu, Zhongjie 271036 1475 1612 137
Pise, Prath 271040 1747 1746 -1
Wang, Yute 271277 1793 1801 8
Chen, Mike 271308 1599 1685 86
Hsieh, Arthur 271358 1625 1722 97
Raghu, Sharan 271364 1450 1469 19
McElroy, Chris 271367 1133 1135 2
Patel, Janmesh 271552 973 989 16
Bhagwat, Avadhut 271622 0 947 947
Mittal, Anirudh 271627 0 1650 1650
Daga, Rishabh 271628 0 1513 1513
Agarwal, Rishi 271630 0 883 883

* - Manually adjusted rating