Simply Compete Logo
for

League Event Match Results

League Name: Spttc Saturday Night League

Event Date: 21 Aug 2021

Download League Event Report
For player:


Pre League Rating: 1634

Post League Rating: 16546 matches

 
 -- Not current member or subscriber.
Winner Loser
Name USATT # Rating Name USATT # Rating Score +/- Head to Head
 (1743)
270373 1743
 (1634)
219644 1634 3-1 4 vs
 (1729)
92010 1729
 (1634)
219644 1634 3-0 4 vs
 (1634)
219644 1634
 (1545)
220690 1545 3-1 4 vs
 (1634)
219644 1634
 (1745)
81398 1539 3-0 20 vs
 (1634)
219644 1634
 (1524)
60685 1524 3-2 4 vs
 (1634)
219644 1634
 (1240)
223297 1240 3-0 0 vs


Rating Changes for League Event

42 players

Name USATT # Begin Rating End Rating +/-
Chan, Ryan 93477 2072 2070 -2
Cheng, Davy 79347 2086 2075 -11
Chia, Brian 30737 2082 2125 43
Fan, Yun 81398 1539 1680 141
HERNANDEZ PRADO, BERNARDO 89675 1827 1841 14
Pouv, Sophal 92359 2102 2134 32
Schultz, Dean 92367 0 2097 2097
Schultz, Jeffry D. 78166 985 1215 230
Sun, Robert 92671 2250 2236 -14
Yang, George 74240 2062 2043 -19
Yu, Thomas 62089 2321 2301 -20
Karimov, Shavkat 92010 1729 1738 9
Seeny, Mart 17404 2072 2054 -18
Kwong, Ken 60685 1524 1501 -23
Wang, Zexuan 81393 2404 2412 8
Kaplan, Alexandr 98180 1959 1945 -14
Shrestha, Prem 211779 1560 1574 14
Teng, Nadia 215326 1530 1522 -8
Ngo, Song Han 219644 1634 1654 20
Ngo, Songling 219645 1464 1482 18
Lin, Junjie 219794 1827 1827 0
Teng, Brad 220690 1545 1542 -3
Yu, Shuang 220833 2195 2180 -15
Kase, Utako 223100 1607 1586 -21
Chen, Sihong 223297 1240 1285 45
Agarwal, Aloke 223363 1500 1473 -27
Cai, Qi 223588 1724 1732 8
Sun, William 230594 1170 1216 46
Sudo, Tobin 1131693 1160 1154 -6
Jia, Qiuyi 263263 1461 1477 16
Shen, Allen 270203 1184 1172 -12
Sun, Jun 270373 1743 1731 -12
Lelivelt, John 270436 913 933 20
Zou, Hongjing 270526 1041 1015 -26
Yu, Zhongjie 271036 1191 1185 -6
Ghoshal, Soumyadeb 271130 1219 1261 42
Wakabayashi, Kouen 271264 0 476 476
Khandelwal, Ayush 271276 0 492 492
Wang, Yute 271277 0 1583 1583
Srishylappa, Vyshak 271278 0 508 508
Jin, Byron 271279 0 975 975
Wu, Jiahua 271280 0 1114 1114

* - Manually adjusted rating